დამატებითი უპირატესობები

  • კონკურენტუნარიანი ფასები, რომელიც უზრუნველყოფს შესასრულებელი სამუშაოს  მაღალ ხარისხს 
  • გამჭვირვალობა
  • ურთიერთობის ნებისმიერ ეტაპზე მომხმარებელთან ჯანსაღი და პარტნიორული ურთიერთობა
  • კომპანიის  მთავარი ფასეულობისა და ორიენტირის – ხარისხის – უპირობო დაცვა